Начало : Корпоративно обучение
   
Частна езикoва школа СКАЙ гр. Търговище

Корпоративно обучение

 

Организация на обучението на корпоративни клиенти  по английски език с комуникативна насоченост – организиране на групи, учебен процес, методика, тестуване, сертифициране.

 

Как Частна Езикова Школа „СКАЙ” организира едно обучение на корпоративни клиенти?

 

 • Ефективната програма за фирмено обучение започва със старателен подбор на групата. Сериозен и задълбочен тест на курсистите, които са заявили ниво по-високо от начинаещи.
 • В предварителен разговор с всички курсисти се установяват техните нужди, потребности и очаквания по време и след обучението. В разговор с работодателя разбираме какво очаква той от своите служители – т.е. да се дефинира това, което ще е нужно на курсистите в ежедневната им практика.
 • Следва избора на учебна програма, която да съответства на очакванията на клиентите. От 2002 г. ние препоръчваме на нашите клиенти системата New Headway /система в 6 нива/  на издателство Оксфорд. Освен лидер на пазара на чуждоезиковите програми, програмата провокира курсистите да започнат да се изразяват свободно, да защитават своето мнение в спор, дискусия, презентация. Различните нива покриват изискванията на Общата Европейска  езикова рамка.
 • Следва разпределянето на курсистите в групи – 6 – 9 човека, след което се уговаря удобното време за обучение.
 • Представянето на преподавателите, които ще бъдат ангажирани със съответното обучение, е следващата стъпка от процеса. Квалификациите  и опита на преподавателите отговарят на изискванията на курсистите за високомотивирани, квалифицирани и всеотдайни преподаватели. През цялата учебна година преподавателите повишават своята квалификация чрез семинари, вътрешнофирмени обучения, обучения от външни обучители – Оксфорд Център, Британски съвет.  
 • Следва началото на учебния процес. В процеса на обучение ние включваме допълнителни  материали, мултимедийни продукти, които съпровождат всяко от нивата и допълнителни ресурси. През годините сме създали една запазена марка класна стая SKY Classroom, където се работи ефективно, разиграват се ролеви и ситуационни игри, предлагат се допълнителни материали, пряко свързани с работата и служебните потребности на курсистите. Атмосферата в класната стая е непринудена и приятелска, а обучаемите се насърчават да говорят само на английски език не само по време на часа, а и по –късно в отделите си и на работните си места. Така в тях се създава усещането за приложимост на наученото, а правилното изразяване ги окуражава да  влагат още повече усилия в учебния процес.
 • По време на учебния процес преподавателят провежда междинни /текущи/ тестове, които са много  важна част от обучението. Те проверяват продуктивните умения на обучаемите, т.е. как се справят  с четирите основни умения – писане, слушане, четене и говорене. За резултатите от междинните тестове преподавателят информира възложителя и представя междинен доклад, отразяващ успеваемостта. В края на обучението се провежда финален тест, за резултатите от който преподавателят информира възложителя и съставя протокол за проведения изпит.  
 • Тъй като обучението е отворен тип, възложителят може да прави по всяко време наблюдение на учебния процес. Задължителни наблюдения / поне 1 в група/ прави Директорът на Школата или Академичния Директор. Резултатите от наблюдението задължително се обсъждат и ако е необходимо се правят нужните препоръки.  
 • Задължителен момент от учебния процес е воденето на Attendance Forms – Формуляри за присъствие, които в края на всеки месец се представят на възложителя.
 • На успешно преминалите курса на обучение ЧЕШ „СКАЙ” – гр. Търговище издава Сертификат за успешно завършен курс по английски език на съответното ниво. Той носи знака на ОПТИМА – Българската Асоциация за качествени езикови услуги, която от своя страна е институционален член на EAQUALS – Европейската Асоциация на качествените езикови услуги, което прави СКАЙ – сертификатът валиден във  всички страни – членки на Европейския Съюз. На курсистите, които проявят интерес СКАЙ  предоставя Езиков паспорт, придружен с Езиково портфолио – нов начин  за доказване на езиковите компетенции.  
 • ЧЕШ „СКАЙ” предоставя възможности на завършилите съответните нива да продължат обучението си по английски език в по- горно ниво.

 

 
Reklama